Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.mobilsvet.sk

ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“, platné od 1.1.2022

1. Úvodné ustanovenia

1.1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi internetovým obchodom www.mobilsvet.sk prevádkovaným spoločnosťou MMTel SK s.r.o. (Trenčianska 17 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53835794, DIČ: 2121510215, IČ DPH: SK2121510215 podľa §4) – ďalej len „Predávajúci“, a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.mobilsvet.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ Zákon o elektronickom obchode“).

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len „Tovar“) uzavretá spôsobom podľa článku II. týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Kúpna zmluva“).

2. Spôsob objednania Tovaru a uzavretie Kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva Tovar  prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len „Objednávka“), a to spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v Objednávke. Pred definitívnym odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť.  Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany Kupujúceho, Kupujúci definitívne potvrdí Objednávku tlačidlom ,,Objednať s povinnosťou platby“. Objednávka sa považuje za doručenú Predávajúcemu, ak dôjde Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu Kupujúceho so všetkými, v Objednávke požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho, názov objednávaného Tovaru, množstvo objednaného Tovaru a taktiež spôsob dodania objednaného Tovaru. Objednávka doručená Predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje zaslať Kupujúcemu bezodkladne po prijatí Objednávky oznámenie o jej prijatí. Toto oznámenie, ktoré sa zasiela automaticky po prijatí do elektronického systému Predávajúceho, sa nepovažuje za záväznú Akceptáciu v zmysle ods. 2.4 tohto článku a plní len informačné účely pre potreby Kupujúceho o tom, že jeho Objednávka bola doručená do elektronického systému internetového obchodu Predávajúceho.

2.3. Doručenou Objednávkou je Kupujúci viazaný a k jej účinnému odvolaniu zo strany Kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde (bude doručené) Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci uskutoční akceptáciu Objednávky Kupujúceho, t.j. skôr ako Predávajúci odošle Kupujúcemu e-mail s akceptáciou Objednávky alebo Predávajúci telefonicky oznámi Kupujúcemu akceptáciu Objednávky.

2.4. Predávajúci uskutoční akceptáciu Objednávky Kupujúceho, tak že o akceptácii Objednávky upovedomí Kupujúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke a to zaslaním e-mailu s akceptáciou príslušnej Objednávky Kupujúceho (ďalej len „Akceptácia Objednávky“). Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa považuje za uzavretú doručením Akceptácie Objednávky Predávajúcim Kupujúcemu.

2.5. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu Tovaru uvedenú v katalógu Tovarov  uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho  pri Objednávkach všetkých Tovarov, pokiaľ zistí, že daná cena bola uvedená chybne. O tejto skutočnosti je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť Akceptáciu Objednávky, t.j. stornovať resp. zrušiť Objednávku pred uzavretím Kúpnej zmluvy v prípade chybne uvedenej ceny, popisu alebo obrázku Tovaru v katalógu Tovarov resp. Služieb uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho ako aj v prípade, ak Predávajúci z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti Tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena Tovaru  zo strany Výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa Tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar  Kupujúcemu v cene Tovaru uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho alebo dodať Tovar  zodpovedajúci popisu Tovaru uvedeného v katalógu Tovarov uvedených na internetovej stránke Predávajúceho alebo dodať Tovar v lehote určenej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok; pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak napr. na inom plnení. O stornovaní, resp. zrušení Objednávky Predávajúcim z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho telefonicky alebo emailom, a to na telefónne číslo resp. e-mailovú adresu Kupujúceho uvedené/ú pri vypĺňaní Objednávky.

2.6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob Tovaru alebo nedostupnosti Tovaru , alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého/ej v Kúpnej zmluve prerušil výrobu Tovaru  alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v cene Tovaru uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho.

3. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za Tovar, ktorého Objednávka bola Predávajúcim Akceptovaná, zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania Objednávky Predávajúcemu (ďalej len „Kúpna cena“), a to riadne a včas.

3.2. Kúpna cena za Tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho k vybranému Tovaru  v čase odoslania Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu;. Kúpna cena je uvedená s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Predávajúci je platcom DPH.

3.3. Kúpnu cenu uhradí Kupujúci podľa ním zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v Objednávke. Okrem Kúpnej ceny je Kupujúci povinný uhradiť aj cenu za zvolený spôsob úhrady.

3.4. V Kúpnej cene podľa bodu 3.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného Tovaru

4. Podmienky dodania Tovaru

4.1. Dodanie Tovaru sa uskutočňuje Predávajúcim prostredníctvom využitia služieb doručovania listových a balíkových zásielok Slovenskou poštou, kuriérskou službou, alebo osobným odberom na prevádzke Predávajúceho.

4.2. Dodanie Tovaru s využitím poštových, alebo kuriérskych služieb je spoplatnené podľa druhu, rozmerov a hmotnosti objednávaného Tovaru.

4.3. Kupujúci je povinný Tovar prevziať, zaplatiť dohodnutú sumu a po prevzatí skontrolovať a v prípade doručenia poškodeného Tovaru, alebo Tovaru nezodpovedajúceho Objednávke je Kupujúci povinný bezodkladne kontaktovať Predávajúceho.

5. Vrátenie Tovaru – odstúpenie od Kúpnej zmluvy

5.1. V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v platnom znení má Kupujúci, ktorý je považovaný za spotrebiteľa, právo od Kúpnej zmluvy (ďalej na účely tohto čl. VOP aj len „Zmluva“) odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, t.j. do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Tovar, ktorý bol dodaný ako posledný,

5.2.V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 5.1. budú Kupujúcemu vrátené všetky platby ktoré Kupujúci uhradil na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od Kupujúceho na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou ako sú náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky; ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku v platnom znení tým nie je dotknuté. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Zmluvy Predávajúcemu. Úhrada týchto platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov Kupujúcemu.

5.3. V prípade tovarov budú platby Kupujúcemu uhradené až po doručení vráteného tovaru späť Predávajúcemu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

5.4. Tovar na vrátenie musí byť:, nepoškodený, kompletný a vrátane priloženého dokladu o kúpe.

5.5. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 5.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …).

5.6. Po splnení podmienok podľa bodov 5.1 až 5.5 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

5.7. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 5.1 až 5.6 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

6. Záruky a reklamácie

6.1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

6.2. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

6.3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

6.4. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

6.5 POSTUP REKLAMÁCIE:

 6.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.

 6.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho s dodržaním podmienok uvedených v bode 6.4.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho www.mobilsvet.sk.

7.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho www.mobilsvet.sk v deň odoslania Objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.

7.3. Odoslaním Objednávky Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s Kúpnou cenou Tovaru vrátane prípadných nákladov na dopravu, dodacími podmienkami a tieto akceptuje, ďalej že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami platnými a účinnými v čase odoslania Objednávky Kupujúcim, ako aj ďalšími informáciami poskytnutými na internetovej stránke Predávajúceho pred odoslaním Objednávky, a zároveň s informáciami, ktoré mu boli zaslané po odoslaní Objednávky

7.4. Predávajúci týmto informuje Kupujúceho a zákazníkov, ktorí si objednávajú Tovar prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára (Objednávky) uvedeného na internetovej stránke www.mobilsvet.sk, že spracúva osobné údaje Kupujúcich uvedené v Objednávke a to na účely uzavretia, realizácie a plnenia Kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Kupujúcim a Predávajúcim podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok (na účely kúpy a predaja Tovarov a/alebo Služieb Predávajúceho ponúkaných a predávaných prostredníctvom e-shopu na internetovej stránke www.mobilsvet.sk). Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov v zmysle predchádzajúcej vety je: zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a to ust. § 9 ods. 1 a ust. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov; osobnými údajmi ktoré sú takýmto spôsobom a na uvedené účely spracúvané sú: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa na doručenie a fakturačná adresa dotknutej osoby. Predávajúci je oprávnený spracúvať tieto osobné údaje aj bez súhlasu Kupujúcich ako dotknutých osôb a to na základe právneho základu uvedeného v predchádzajúcej vete; Kupujúci je pre uvedené účely povinný tieto osobné údaje Predávajúcemu poskytnúť, pričom v prípade ich neposkytnutia, resp. odmietnutia poskytnutia je následkom nemožnosť objednať si od Predávajúceho Tovar prostredníctvom e-shopu a uzavrieť Kúpnu zmluvu s Predávajúcim prostredníctvom e-shopu na internetovej stránke www.mobilsvet.sk. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v Objednávke sú pravdivé. Kupujúci má vo vzťahu ku svojim spracovávaným osobným údajom práva podľa ust. § 28, § 29 a súvisiacich ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, ak by Predávajúci spracovával nesprávne osobné údaje Kupujúceho alebo, ak by mal Kupujúci iné pochybnosti týkajúce sa porušenia Zákona o ochrane osobných údajov v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, Kupujúci je oprávnený požiadať Predávajúceho o vysvetlenie a požadovať, aby Predávajúci odstránil takto vzniknutý stav, najmä je oprávnený žiadať blokovanie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov Kupujúceho, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Ak Predávajúci tejto žiadosti Kupujúceho nevyhovie, má Kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Na tento Úrad na ochranu osobných údajov sa môže Kupujúci so svojim podnetom obrátiť i priamo.