INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť MMTel SK, s.r.o, so sídlom Trenčianska 17, 821 09 Bratislava-Ružinov, IČO: 53835794, DIČ: 2121510215, IČ DPH: SK2121510215.

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 907 709 000,  e-mailom info@mobilsvet.sk, alebo na našej pobočke MMTel SK, Vonkajšia pasáž OC Danubia, Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava-Petržalka

1. Rozsah zhromažďovania osobných údajov

Používame súbory cookies, viac informácií nájdete na Zásady používania cookies

1.1 Internetová stránka www.mobilsvet.sk nezhromažďuje žiadne osobné, citlivé, biometrické, alebo indentifikačné dáta svojich užívateľov bez ich vedomia. Osobné údaje používateľov sú zhromažďované a uchovávané iba v prípade, že používateľ – zákazník uskutoční objednávku tovaru ponúkanom na internetovom obchode www.mobilsvet.sk, vyplnením a odoslaním objednávkového formulára. Používateľ si je vyplnením a odoslaním objednávky vedomý, že poskytuje svoje osobné údaje v danom rozsahu a že ich poskytuje výlučne na účely fakturácie a doručenia tovaru.

1.2 Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára nám používateľ – zákazník poskytuje tieto údaje:

 • Krstné meno a priezvisko (povinné – nutné k vybaveniu a doručeniu objednávky)
 • Názov spoločnosti, IČO a DIČ (iba v prípade že používateľ vykonáva objednávku ako firma)
 • Ulica, Mesto, PSČ, Krajina (povinné – nutné k vybaveniu a doručeniu objednávky)
 • Telefón a E-mailová adresa (povinné – nutné k identifikácii a komunikácii so zákazníkom)
 • Dodacia adresa v rozsahu: Ulica, Mesto, PSČ, Krajina (voliteľné – ak sa adresa dodania tovaru líši od fakturačnej adresy)
 • IP adresa (slúži k identifikácii používateľa. Pomocou IP adresy vieme v budúcnosti napríklad zabrániť používateľovi danej IP adresy využitie našich služieb, ak sa v minulosti previnil porušením kúpnej zmluvy, alebo porušením všeobecných obchodných podmienok.)
 • Približná geolokácia zúžená na mesto a krajinu (Slúži pre výber a výpočet poštovného na stránke Pokladňa)

V prípade súhlasu so spracovaním údajov a odoslaním záväznej objednávky, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.

2. Ochrana osobných údajov

2.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.mobilvet.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

2.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

2.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.mobilsvet.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

2.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail predávajúceho. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 1.  potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 2.  vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3.  vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 4.  vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5.  opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6.  likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7.  likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8.  blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

 1. a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. b) využívaniu osobných údajov
 3. c) poskytovaniu osobných údajov